*

upload_article_image

剥衫哂肌拍MV 关智斌邀白只教演内心戏

Kenny自爆练戏喊到成屋纸巾。

关智斌话自己喺屋企练咗几晚戏,喊到成屋都系纸巾。

Kenny拍MV要剥衫又要一take过拍2分几钟情感表演戏,所以要揾白只教戏。

关智斌(Kenny)新广东歌《干爹》MV昨晚(6日)上架,他给自己挑战,拍摄一个2分20秒、一take过展现内心情绪的长镜头,为此特别找来好友帮手。Kenny说:“我邀请白只同我上咗几堂acting class,佢畀咗好多意见我,我好多谢白只呢位朋友,因为有时佢比我更了解我自己,点样要我抽丝剥茧去揾我个情绪出嚟。同埋我真系为咗呢个shot,喺屋企练咗几晚戏,喊到成屋都系纸巾!”

Kenny唔剥衫都打开心口。

仲有浸浴戏。

观看相关影片按以下画面:

Kenny另一个是节食挑战,第一个场景在酒店拍摄,要拍出以为自己开心,实际上却是很伤感的感觉,导演要拍出唯美的画面,“就系要我唔好着衫,所以呢几日除咗要练戏,更要做运动、节食,希望可以配合到导演嘅要求。”