*

upload_article_image

老公𥄫女𥄫到出晒神 人妻感困扰网抱怨:好唔尊重

点算好?!

GETTY图片

如果你的另一半喜欢“𥄫仔”或“𥄫女”,你会点样做?一名人妻近日在网上讨论区大吐苦水,指老公经常在街上“睇女睇到出哂神”,令她感到“好唔尊重”!

GETTY图片

该名人妻在网上讨论区“亲子王国”以“街上睇靓女”为题发文,抱怨自己的老公经常“睇女睇到出晒神”,更表示“睇唔紧要,唔好睇到定晒人哋都知,我喺身边真系觉得好唔尊重”,于是上网问大家:“你地老公系唔系咁嫁?”

一名人妻指老公经常在街上“睇女睇到出哂神”,令她感到不被尊重。Getty图片

不少网民都批评这种行为“极不尊重另一半”,而且“对其他女性太无礼”,又有网民指自己不时都会望下靓仔靓女,但不会如此不尊重地“望到出神”。

GETTY图片

另外亦有女网民分享类似经验,她指很多年前自己的老公亦会“𥄫女”,甚至有次与小孩及亲戚一齐去沙滩,对方竟然想带望远镜去,她实在忍无可忍,便问老公“如果我拖住佢(老公)一边行街,一边𥄫仔又得唔得”、“你简直当我死嘅,喺到落我面!你有冇顾下我感受呀?”,他老公才“知衰”。