*

upload_article_image

揽爱宠自拍 黄心颖向前度展示活得比你好

心情似乎不错。

黄心颖偷食人夫后形象插水,事业一铺清袋,传TVB都决定与她提早解约,冇得留底,最惨喻为城中笋盘男友嘅马国明,喺她偷食后分手,同咗她昔日“好姊妹”汤洛雯拍拖,就算酸到喺IG Unfriend咗靓汤,都于是无补。跌落人生低谷,黄心颖仍然懂得自娱,昨日她喺社文网有更新,她抱着生日爱犬Love快乐合照,她写道:“No dog as sweet, ok maybe her,happy birthday my dear. She mad cuz she old.”邓颖芝留言赞她睇嚟似乎唔错,心颖亦有回复称:“与你一样!”

无所事事嘅心颖,平日都系玩狗为乐。

心颖同情敌靓汤喺IG取消咗互相关注。

得闲仲凑吓家中嘅小B。

心颖冇咗马明,好彩仲有人类最好嘅朋友小狗嚟解闷,心灵总算有安慰。

笑容灿烂的黄心颖留了一把超长头发,要用笑容嚟向前度证明,𠵱家活得比你好!但有时口里说不,身体最诚实,骤眼睇黄心颖消瘦咗,突见出现“V煞面”。不少朋友为Love送上祝福。至于黄心颖未来动向,她讯息回复:“有update再同大家讲、多谢关心。”