*

upload_article_image

妈妈梁小玲同琴姐好老友 赵希洛:感谢你对我亲切嘅爱护

Candice:再见琴婆婆。

李香琴昨晚(25日)设灵,不少圈中好友无惧疫情到场送别,赵希洛(Candice)亦随母亲梁小玲现身殡仪馆。

琴姐寻晚设灵,赵希洛同母亲亦有到场。

因为赵母曾是TVB艺员,活跃于70年代,演出过不少剧集,亦是《欢乐今宵》台柱,跟琴姐相当老友,就算举家移民去澳洲,琴姐之后都有去澳洲探佢。

琴姐打紧麻雀。

因为妈妈关系,Candice自细就识得琴姐,她在社交网站分享几张童年相,其中一张是琴姐正在为童年嘅佢梳头,并留言:“再见琴婆婆,我永远不会忘记你,感谢你在我童年时,一直对我亲切嘅爱护。”

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 赵希洛 Candice .C (@ccandice.c)

另外,由于Candice童年时好钟意睇古装片,琴姐仲特登造咗一件古装童装戏服,更专诚带去澳洲送畀佢,赵希洛表示当年好开心,仲好记得要花好多时间穿上,着完又唔舍得除低。“绝对系我最快乐最喜欢的童年回忆之一。”最后,Candice留言,“We will miss you,琴婆婆。”

琴姐送赠的古装戏服。