*

upload_article_image

迷住开LIVE有4千人捧场 洼冢洋介威士忌沟清酒爆醉丧笑

洼冢更试过醉到要阿仔执手尾。

41岁的日本型男演员洼冢洋介近年影视作品唔多,但因为潮人身份,所以深受时装品牌欢迎,曝光率唔差,拍住17岁大仔洼冢爱流更长霸Fashion杂志版面。洼冢入行26年,04年曾经从9楼跌落街大难不死,近年佢久不久就会喺IG开直播,每次都饮到醉晒,试过醉到瞓着但冇停直播,搞到第二朝大仔发现先至结束。

又开迷之直播4000人捧场   洼冢洋介清酒沟威士忌醉爆狂笑

不停食烟。

又开迷之直播4000人捧场   洼冢洋介清酒沟威士忌醉爆狂笑

唔知笑乜但见到佢笑又跟住笑咗。

又开迷之直播4000人捧场   洼冢洋介清酒沟威士忌醉爆狂笑

只手系咁郁好动感。

又开迷之直播4000人捧场   洼冢洋介清酒沟威士忌醉爆狂笑

成支队入口。

又开迷之直播4000人捧场   洼冢洋介清酒沟威士忌醉爆狂笑

睇佢个样知佢同清醒两字无关系。

又开迷之直播4000人捧场   洼冢洋介清酒沟威士忌醉爆狂笑

饮完一支又一支。

寻晚洼冢又开Live,都话佢从来唔会令Fans失望,冇错,佢又饮醉,今次仲要系红酒沟清酒沟威士忌,死得,见佢又笑又跳舞又做好多古怪表情又系咁食烟,都知佢清醒程度系零,佢话好开心,系咁笑系咁笑系咁笑,有近4000网友睇佢笑都真系几好笑。

又开迷之直播4000人捧场   洼冢洋介清酒沟威士忌醉爆狂笑

眼瞓嘞佢。

又开迷之直播4000人捧场   洼冢洋介清酒沟威士忌醉爆狂笑

洼冢瞓到好冧,虽然只能睇窗帘但仍然有千几人未走。

又开迷之直播4000人捧场   洼冢洋介清酒沟威士忌醉爆狂笑

去年中,醉酒洼冢做做吓LIVE瞓著咗。

又开迷之直播4000人捧场   洼冢洋介清酒沟威士忌醉爆狂笑

第二朝洼冢大仔发现唔对路,同FANS讲句唔好意思先熄机。

又开迷之直播4000人捧场   洼冢洋介清酒沟威士忌醉爆狂笑

洼冢一家四口。

又开迷之直播4000人捧场   洼冢洋介清酒沟威士忌醉爆狂笑

洼冢同入咗行嘅大仔爱流。

又开迷之直播4000人捧场   洼冢洋介清酒沟威士忌醉爆狂笑

洼冢刚拍完短篇电影《全员切腹》。

又开迷之直播4000人捧场   洼冢洋介清酒沟威士忌醉爆狂笑

洼冢洋介好钟意醉住开直播,系咁讲系咁笑。