*

upload_article_image

内地网购外国牛油果后呻质差 网民被质疑无必要

有网民在facebook群组“淘宝开心share”发文,指从内地购物网站网购声称是外国牛油果,结果打开后发现内里不是还未熟,就是已经腐烂。

资料图片

网民奉劝大家不要内地网购牛油果,指“我已经拣最少差评果间,话大粒但都系细细粒,睇见佢黑黑哋谂住食得啦,唔食就变啦,剪开之后系完全生嘅..之前剪一粒系ok嘅,但食到核同皮中间竟然系烂嘅”。

网民购入牛油果后大呻质素差。facebook群组“淘宝开心share”图片

网民批评,“我自己感觉就系大陆种植啦,佢声称外国嘢..总之牛油果唔好淘,去超市买好过”。

资料图片

不少网民质疑牛油果这么普通的蔬果在香港的超市等都可以买到,何必大费周章从内地网购,“唔洗呼吁喇 我谂得你1个会淘牛油果”、“淘啲合桃……补吓个脑”、“其实喺淘宝淘食物已经XXX啦, 唔明啲人点解够姜喺淘宝买嘢食”。