*

upload_article_image

李幸倪为与猫猫培养感愿喂蚊 天时暑热郊外拍广告

爱猫之人。

延续时装品牌的上辑广告,作为专业猫奴的李幸倪(Gin Lee)今次亲亲大自然到郊外与猫咪齐齐拍摄。Gin笑指猫猫令她甘心走出冷气房:“早前因为疫情,天气又好热,好多工作都变咗厂景。但今次系延续上辑广告,透过跟住猫咪嘅足迹,发现爱护大自然嘅重要,有意义又有故事性,拍外景我都绝对唔介意!”

冒炎热天气郊外拍广告 Gin Lee为同猫猫培养感情喂蚊都制

即使天气好热,Gin都唔介意拍外景。

冒炎热天气郊外拍广告 Gin Lee为同猫猫培养感情喂蚊都制

Gin希望带出爱护大自然的重要性。

冒炎热天气郊外拍广告 Gin Lee为同猫猫培养感情喂蚊都制

Gin好开心可以同猫猫合作拍广告。

冒炎热天气郊外拍广告 Gin Lee为同猫猫培养感情喂蚊都制

摆惯甫士影相的Gin,做Model冇难度。

Gin育有爱猫“杏仁糊”,之前又以歌曲《开灯。熄灯(熄灯版)》纪念去年4月离世的猫猫“芝麻糊”,拍摄时她与小猫Model同样好合拍。休息期间,猫猫更躺在她身上睡着,令她动弹不得。Gin冧爆表示:“可能小猫见我化妆坐喺度唔郁,就跳上嚟休息吓。呢个系培养感情嘅方法,梗系唔可以赶走佢啦!我哋喺户外拍摄,好多蚊出嚟‘揾食’,我怕太大动作会吓亲猫猫,所以俾蚊咬到皮肤又红又肿,不过只要猫咪舒服就值得。”

冒炎热天气郊外拍广告 Gin Lee为同猫猫培养感情喂蚊都制

Gin与爱猫“杏仁糊”及“芝麻糊”。

冒炎热天气郊外拍广告 Gin Lee为同猫猫培养感情喂蚊都制

Gin怕吓亲猫猫,唔敢太大动作。

冒炎热天气郊外拍广告 Gin Lee为同猫猫培养感情喂蚊都制

Gin拍摄时不断俾蚊咬。