*

upload_article_image

赤脚行因暴雨拖慢步伐 方绍聪获孙慧雪打气感动到喊

加油!

方绍聪(奶仔)日前展开6日5夜慈善赤脚行,但碰巧香港连日暴雨,天文台更挂了几次黄色暴雨警告,身心俱疲的奶仔因而拖慢了步伐,每天都要用更长时间完成行程,需缩短睡眠时间来配合。

网上图片

孙慧雪(阿雪)早前专程来为奶仔打气,奶仔因天气关系迟了两小时都未能到达,之后更传来奶仔抽筋暂时未能前行的消息,身为好友的阿雪大为紧张,提议要求大会用车送她去见奶仔。

赤脚行遇暴雨拖慢步伐 方绍聪获孙慧雪到场打气感动到喊

心身俱疲的奶仔实在需要大家支持。

当到达后奶仔看到阿雪来打气,立即眼泛泪光说:“虽然一路都有谂过会有几艰难、有几辛苦、但系真正遇到恶劣天气嘅时候系比预期中或者想像中辛苦一千倍一万倍,但系当见到有好朋友来支持同埋各位善长人翁嘅赞助同鼓励,呢啲一切都觉得系值得嘅,同时咁亦都谂起喺好远嘅地方嘅小朋友,佢哋每日过住嘅生活都同我依家差唔多,甚至更恶劣,佢哋都系赤着脚喺唔同嘅天气环境下要返学,咁我呢个小小嘅付出相对来讲都系好少嘢,所以成件事好值得嘅。”

网上图片

赤脚行遇暴雨拖慢步伐 方绍聪获孙慧雪到场打气感动到喊

奶仔见到阿雪来打气就忍不住眼泛泪光。