*

upload_article_image

搭小巴遗锁匙包八达通 张嘉儿:失而复得人间有爱

张嘉儿自嘲“论尽大肚婆”。

正怀有第二胎的前港姐冠军张嘉儿虽然腹大便便,但仍然非常活跃,早前与老公到马尔代夫二人世界后,近日又与朋友相聚,但就一时大意在小巴上遗下八达通及锁匙包。因为遗失了起码3个小时才发现,嘉儿都作最坏打算,讵料多口向小巴司机查问,最终失而复得,令她大为感动,直言“人间有爱啊”。

张嘉儿在帖文分享好人好事,但相片是沙滩照,似乎图文不符。

嘉儿在社交平台分享好人好事:“人间有爱啊。今日坐完去跑马地30号小巴后唔见咗八达通同埋锁匙,之后同朋友食嘢食咗3个钟,都谂住唔会再揾得返我个八达通同锁匙。点知走𠮶阵时乘搭返30号小巴,多口问下司机会唔会执到,佢好小心咁问咗我几句确认锁匙包主人系我,然后话佢哋有另外个同事执咗,实在太感动啦。多谢跑马地30号小巴司机们。”

张嘉儿早前与老公到马尔代夫二人世界

张嘉儿在帖文分享好人好事,但相片是沙滩照,似乎图文不符。

她在帖文形容自己是“论尽大肚婆”,又说因为锁匙包是老公所送,所以都希望寻回,最终能够失而复得,她不禁谓“实在太幸运啦”。

张嘉儿自嘲是“论尽大肚婆”。