*

upload_article_image

《離鄉別井的故事》窺探移英港人生活 簡淑兒見證英女王離世似時間停頓

香港開電視全新節目《離鄉別井的故事》,將於下周一(10月10日)逢星期一至五晚上9時播映。節目由簡淑兒(Jessica)擔任主持,她將遠赴港人移民熱點 — 英國,在一連十五集的節目中探討當地港人移民前後的情況,了解他們面臨的機遇與困境。

簡淑兒(Jessica)遠赴英國拍攝香港開電視全新節目《離鄉別井的故事》。

Jessica訪問了不少有故事的素人,其中更在他鄉重遇林師傑與太太歐陽巧瑩。Jessica在當地逗留了五星期拍攝節目,期間經歷英女王逝世的哀悼期之外,過程中亦勾起她大學時期在當地做交換生的悲痛日子。

Jessica在英國拍攝期間遇上英女王逝世,訪問當地人感受。

拍攝過程中,最令簡淑兒難忘的莫過於見證英女王逝世,她表示:「喺宣布英女王離世前一刻,見到雙彩虹,仲記得喺全國默哀一分鐘,我哋咁啱喺出面拍緊嘢,感覺好似全英國停頓咗一分鐘悼念英女王,呢一分鐘係一遍靜寂。」在留英的日子,Jessica最印象深刻的是其中一位受訪者Candy,她是港英政府年代擔任陳方安生的政務主任。Jessica覺得對方雖是女強人,言談間卻有一種好特別的親切感及說服力,而Candy亦有提及已過身的爸爸,令本身跟爸爸關係很好的Jessica亦十分感動。

- 閱讀更多 -

Tags:

往下看更多文章