*

upload_article_image

母求醫生准手足口病童考試: 努力咁耐唔可以就咁輸

母親跟小朋友說:「我哋努力咗咁耐,溫咗咁耐書唔可以就咁輸㗎!」

設計圖片

患病在家休息是基本常識,網傳一名學童確診患上手足口病,但母親為了讓小朋友繼續考試,向小朋友表示:「我哋努力咗咁耐,溫咗咁耐書唔可以就咁輸㗎。」再求醫生批准上學結果遭拒,事件隨即引起網民討論,批評母親自私自利。

設計圖片

「診所低能奇觀」專頁周一上載診所護士與家長的對話,指一名家長帶同小朋友診,並查詢可否索取醫生證明小朋友無病,可以照常上學,因學校指小朋友發燒,要上學就需要醫生證明。護士表明若小朋友確定無病就可以取證明,「如果有燒或者係啲傳染到人嘅病就唔好返學啦,留喺屋企抖吓啦!」

設計圖片

該名家長隨即指小朋友下周考試,竟教小朋友向醫生講大話「你一陣入到去見醫生,記得同醫生講冇事唔痛,可以返學知唔知呀?」她續指:「我哋努力咗咁耐,溫咗咁耐書唔可以就咁輸㗎。」她問小朋友有否不舒服,該小朋友指住自己的口。家長隨即指「嗱,同媽媽講好啦,入到房你係咩事都冇㗎,我哋寫咗張紙就可以繼續返學㗎啦。」

設計圖片

小朋友最終確診手足口病,媽媽求醫生寫紙證明小朋友無病,可以上學,到取藥時更罵小朋友「你點解好病唔病而家呢個時候先病呀?你知唔知你咁病一病咩都俾你搞禍晒呀?」她更指:「真係有冇搞錯,病咋嘛,病唔駛讀書唔駛考試呀?都唔知點做醫生,病又點呀?病可以全世界停低啦?」其後與小朋友離開。

網民都批評母親無視小朋友患病,只顧上學考試,「呢啲家長咁無常識同自私自利」、「考試重要過條命?同埋佢他同學仔嘅健康?」、「名副其實怪獸家長,讀書唔係為咗應付考試,亦都唔需要一定名列前茅」。