*

upload_article_image

陳凱琳操刀影相 鄭嘉穎聽話拎費達拿畫像合照

老婆要影相,嘉穎唯有聽話企定定。

網上圖片

鄭嘉穎與老婆陳凱琳(Grace)熱愛網球,近日去了上海睇比賽,欣賞了瑞士網球天王費達拿參與的賽事,鄭嘉穎也難得在社交平台開心分享相片。

網上圖片

二人在觀眾席合影留念。另一張相可見,嘉穎拿著畫合照的表情略帶牽強,露出「職業假笑」。他留言自揭原因:「我係鍾意佢,但佢嘅fans要我攞住佢幅畫黎(嚟)影相,我就真係......」原來他聽老婆話,拿著畫像乖乖合照,夫妻倆大晒恩愛。

網上圖片