*

upload_article_image

林峯好事近?吳卓羲:「我做花仔,黃宗澤做花女」

果然係兄弟,好口密!

黃宗澤(Bosco)及吳卓羲出席《飛虎之雷霆極戰》煞科宴,提到有指早前林峯舉行飯局,於吳卓羲、黃宗澤、 梁競徽及苗船偉等好友面前公布婚訊。吳卓羲說:「無喎!完全無提過,當日基本上係為梁競徽慶祝攞『最佳男配角』。一係阿峯收得好埋,一係完全無呢件事發生。」談到若林峯跟張馨月結婚會否做兄弟,他笑說:「係啊!我做花仔,黃宗澤做花女。(林峯好事近?)唔知啊!唔講呢啲喇,今日係煞科宴。」談到農曆新年的安排,吳卓羲透露要到加國登台, 黃宗澤笑說:「新年Book咗(預約)物理治療師,我同物理治療師過。」

林峯。資料圖片

吳卓羲(左)笑說會做林峯(小圖)的花仔,黃宗澤做花女。

吳卓羲。資料圖片

黃宗澤。資料圖片