*

upload_article_image

抽起自己想做工作怨新同事不停走 事主一句話激嬲網民

老屎忽鬼的行徑?

有網民在facebook「奴工處」求救,稱新請的新同事不斷離職,而自己只是照著上司吩咐分配工作,而且先抽起自己想做的工作,問一眾網民「係咪我問題」,引來激烈爭議。

設計圖片

設計圖片

事主稱,同事請一個走一個,「阿姐叫我分配工作畀新同事,我只不過將自己想做個啲攬咗先,其他嘢叫同事再揀」。事主稱,「我都有同同事講可以揀想做啲咩,剩低個啲唔想做嘅畀遲下返工個個新同事囉」,事主最後問:「究竟係咪我問題?」

設計圖片

設計圖片

不過一眾網民直接批評事主「你呢種咪老屎忽鬼囉」、「最鬼憎啲老屎忽,推哂啲煩嘢比新人做!自己就做最輕鬆個啲」、「 通常呢,新同事會做容易上手嘅嘢,不過估唔到你咁cheap嘅,俾埋啲你哋唔鐘意既豬頭骨俾人哋做!」看來不少人感同身受。不過也有人指「 明顯啊姐問題啦!畀個有問題嘅製造更多問題」。