*

upload_article_image

高銀地王撻訂的兩種解讀 用海外公司投地不用補差價

高銀金融(0530)早前以111.24億元投得啟德4C區酒店用地,但前天(6月10日)公司應非執行董事石禮謙要求召開緊急董事會,3名執董(周曉軍、黃睿及許惠敏)以及3名獨立非執董(石禮謙、鄧耀榮及黃偉樑)認為近期發生的社會矛盾和經濟不穩定,將可對香港商業地產市場的增長產生負面影響,結果董事會以6比2票數決定,暫停向附屬公司提供財務資助以清付該地價,即係撻訂收場。

圖:高銀非執行董事石禮謙。資料圖片。

圖:高銀非執行董事石禮謙。資料圖片。

本來買方(即高銀附屬駿騰投資有限公司)必須於6月11日或之前繳付地價的餘額,即110.99億元。但今次未有繳付地價的餘額,隨標書交付作為按金(即2500萬元)的款項,已被全數充公。

圖:啟德地王撻訂收場。資料圖片。

圖:啟德地王撻訂收場。資料圖片。

估計政府會另行決定在其認為適當的時候兼且以其認為適當的方式,把該土地再次出售,並保留就違約情況按照以上賣地條件向上述買方索償的權利。不過據悉,高銀今次以附屬海外公司投地,通常付大訂及簽署合約後,才由母公司作擔保,現時都未到這個階段,母公司未擔保,政府若追入標的海外公司,那公司只是空殼,只要執埋就可以,即使未來政府賣地價低過111億,高銀也應該不用賠差價。

圖:高銀主席潘蘇通。

圖:高銀主席潘蘇通。

高銀董事會投票時,有6票贊成、2票反對撤銷買地,其中一個反對票是來自董事會主席潘蘇通,他事後對傳媒話,近期發生的社會矛盾和經濟不穩定,不會對香港商業地產市場的長期發展有所影響,他有信心收購該地皮後,會對集團現有位於啟德的住宅用地發展,帶來協同效益。潘蘇通又話,不排除自己會以私人名義再投標,並認為地皮如果再出售,不會以低價拍出,下次可能要150億先至攞得番,今次集團撤銷買地,佢認為是「走寶」。

今次高銀撻訂事件,震撼中環,因為香港地產市道持續暢旺,好耐已經無發生過撻訂事件,石禮謙作為公司獨立非執行董事(INED),公然與公司主席對着幹,非常不「獨立」,情況可謂非常罕見。

有巨企老細同尚風分析,表面上今次事件,是由公司的INED履行責任,但佢唔相信事情係咁簡單,無乜聽聞INED真係同公司對抗。

事件有兩種解讀:第一,玩抗議。政界中人話,石禮謙雖然口頭上支持修訂逃犯條例,但係在立法會內,佢嘅反對修例立場眾人皆知。政府今次強行推出修訂逃犯條例,令到有公司撻訂撤銷買地,係一個非常震撼的消息,事件的客觀效果,是講俾大家聽,修例已經影響到香港經濟。

第二,水緊論。如今的環境不易借到錢。聞說有當事人信誓旦旦話自己唔係玩嘢,只係擔心公司的狀況。

有銀行家話,高銀做決定之前,要肯定可以由銀行借到錢,因為高銀大部份的香港資產已經按了給銀行,早前已有一間歐資銀行借了錢俾佢,再借空間有限。如果從銀行再借唔到錢,要由潘主席私人資金去支付到今次的百億款項。潘主席雖然有錢,不過依家形勢咁緊張,資金係唔係咁容易來到,如果來唔到,公司係死線前俾唔到餘款,到時仲大鑊!依家斬纜只係輸2,500萬按金,有數得計。

今次事件是否一早已經夾好的大龍鳳,抑或只是投資的盤算,而家無人知道,但一定唔係表面睇咁簡單。

尚風

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **