*

upload_article_image

星級萬聖節 陳豪茵媺一家五口齊齊化身

「吸血殭屍家族」來啦!

萬聖節奉旨扮鬼扮馬,好多大人就想呃Like,小朋友又最想得到乜嘢呢?茵媺啱啱就分享咗佢嘅親身體驗~~

陳豪一家五口打扮成吸血殭屍一族!

話說茵媺響社交網站分享咗兩張新相,可見佢哋一家化身「吸血殭屍家族」!三位小朋友看似好投入,茵媺和愛女Camilla「張牙舞爪」,七情上面,認真應節。茵媺透露,原來第一張相係茵媺同仔女響參加萬聖節派對前影嘅,陳豪就身在大馬進行拍攝工作。

茵媺和三位子女均十分投入。

等陳豪返嚟,一家五口再影一張「恐佈」全家福,陳豪好投入做殭屍爸爸,揚起披肩勁有氣勢!茵媺就笑言,三位仔女第一次好投入扮鬼扮馬係因為有糖果,今次就睇嚟無咁投入嘞!

- 閱讀更多 -

往下看更多文章