*

upload_article_image

行超市見到老友勁興奮 湯盈盈吹水勁多表情

傾勁都唔完~

44歲嘅湯盈盈做咗媽媽之後無晒之前啲邪氣,仲可愛咗。日前傍晚,着咗條爛牛嘅盈盈去銅鑼灣行超市,因為見到佢已經係畀完錢,只知買咗一袋嘢,重點係佢見到朋友,佢好開心係咁吹水,然後佢好多表情,又皺眉又瞪眼又單眼咁,好搞笑。

湯盈盈同朋友吹水好多表情,呢個瞪眼好得意。

講到單晒眼嘅盈盈好可愛。

盈盈同朋友攬攬再Bye Bye。

盈盈一手推車一手撳電話。