*

upload_article_image

攬愛寵自拍 黃心穎向前度展示活得比你好

心情似乎不錯。

黃心穎偷食人夫後形象插水,事業一鋪清袋,傳TVB都決定與她提早解約,冇得留底,最慘喻為城中筍盤男友嘅馬國明,喺她偷食後分手,同咗她昔日「好姊妹」湯洛雯拍拖,就算酸到喺IG Unfriend咗靚湯,都於是無補。跌落人生低谷,黃心穎仍然懂得自娛,昨日她喺社文網有更新,她抱著生日愛犬Love快樂合照,她寫道:「No dog as sweet, ok maybe her,happy birthday my dear. She mad cuz she old.」鄧穎芝留言讚她睇嚟似乎唔錯,心穎亦有回覆稱:「與你一樣!」

無所事事嘅心穎,平日都係玩狗為樂。

心穎同情敵靚湯喺IG取消咗互相關注。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章