*

upload_article_image

馬明首奪Yahoo搜尋人氣大獎 靚湯:希望我一直旺佢

幾時結婚啊?!

《Yahoo搜尋人氣大獎2020》頒獎禮日前於網上舉行,馬國明(馬明)與女友湯洛雯(靚湯)雖然也有出席,但未有同台亮相。席間,馬明和李佳芯(Ali)分別奪得「Yahoo搜尋人氣大獎2020--電視男、女藝人」,而鄭俊弘(Fred)和靚湯分別獲頒「圖片搜尋次數最多的香港男、女藝人」。

馬明和Ali分別奪得「Yahoo搜尋人氣大獎2020 -- 電視男、女藝人」。

Fred和靚湯分別獲頒「圖片搜尋次數最多的香港男、女藝人」。

被問到如何保持人氣下年蟬聯?Fred鬼馬提議靚湯結婚!靚湯聞言亦不甘示弱,祝去年11月迎娶何雁詩的Fred年生貴子,她笑謂:「快啲生小朋友,最好係打孖上生孖胎!」Fred即顯得有點尷尬說:「希望係啦!」

Fred催靚湯結婚,靚湯即祝福對方年生貴子。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章