*

upload_article_image

敖嘉年張子丰搲老闆投資拍電影版 勇奪三個短片大獎

恭喜。

張子丰執導,敖嘉年演出的微電影《有拖冇欠》,早前參與《第8屆微電影創+作》連奪3獎,分別取得「最佳微電影編劇」金獎、「最佳微電影製作」金獎和「最佳微電影男主角」,兩人昨晚舉行祝捷會,由籌備到拍攝花咗幾個月,由他們一手一腳製作,有咁嘅成績梗係開心啦!

張子丰及敖嘉年昨晚出席祝捷活動。

張子丰及敖嘉年對製作好緊張,唔係玩玩吓。

子丰表示,《有拖冇欠》兩個結局,悲傷版本還未拍攝,如果有投資者,可以加長變成電影版,男主角繼續係敖嘉年。

張子丰及敖嘉年喺昨晚祝捷活動上獲環星唱片老闆張國林(張子丰爸爸)加持。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章