*

upload_article_image

IG出Po連翻被誤解 蕭正楠代老婆澄清冇踩洪永城

阿蕭表示面對誤解,唯有睇開啲。

蕭正楠(阿蕭)、湯洛雯及簡淑兒為TVB劇集《一笑渡凡間》宣傳,阿蕭指:「好多朋友讚好睇,角色導人向善,好笑之餘又有查案。」問到會否開續集?他指自己在最後一集才變身濟公,所以如果開續集,希望由原班人馬再演出。

IG出Po連翻被誤解唔會停玩   蕭正楠代老婆澄清冇踩洪永城

阿蕭、湯洛雯及簡淑兒為《一笑渡凡間》宣傳。

早前阿蕭和太太黃翠如在社交網分享做運動短片,二人擺出「四、六」手勢引起遐想,更有人聯想到翠如在中六受訪時的片段,阿蕭解釋:「Cap圖被誤解都冇辦法,我哋連續3星期每朝6點起身跑步,嗰日係第4日。當時只係想拍片紀念,發生呢件事都幾無奈。」

IG出Po連翻被誤解唔會停玩   蕭正楠代老婆澄清冇踩洪永城

阿蕭及翠如近日擺出「四、六」手勢引起遐想。

IG出Po連翻被誤解唔會停玩   蕭正楠代老婆澄清冇踩洪永城

阿蕭期待《一笑渡凡間》開續集。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章