*

upload_article_image

Executive日記——精英運動員月入近十萬

  香港「劍神」張家朗早前喺東京奧運男子個人花劍賽,攞到香港史上第二面金牌,「女飛魚」何詩蓓就分別喺一百同二百米自由泳攞到兩面銀牌,兩個都為香港體育寫下新嘅歷史。佢哋身為精英運動員,平均月薪係幾多呢?Kelly查咗吓資料,發現原來加埋額外津貼,每人月入都近十萬元!
  根據當局嘅「精英訓練資助計劃」,由於張家朗同何詩蓓都係奧運拿到獎牌,應該屬於計劃下嘅「精英甲+」類別,以全職標準計算,每月可獲四萬一千○三十元資助,如果加埋每月四萬八千二百四十元嘅額外津貼,每月收入近十萬,比港人一點九萬元嘅月入中位數,高出五倍有多!
Kelly Chu

Executive日記——精英運動員月入近十萬

往下看更多文章