*

upload_article_image

突然展現好身手 張晉表演用叉凌空拮蘋果

最後佢選擇手拎住食。

都知道張晉好身手,但冇諗過碌吓ig都有表演睇,表演咩?就係用叉凌空拮蘋果。尋日張晉Po咗段片到IG,佢坐喺沙發再揮動支叉,然後拋高個蘋果再拮實佢放入口,不過可能支叉拮個蘋果唔太實,好難用口食,最後佢選擇手拎住食。

突然有表演睇     張晉用叉凌空拮蘋果

拮之前拎住支叉揮嚟揮去。

表演完,佢叫大家試吓。留言當然係個個讚佢勁,咁真係勁嘅,大家得閒可以試吓,但小心唔好拮到自己或拮到旁邊嘅人。

突然有表演睇     張晉用叉凌空拮蘋果

拋蘋果。

突然有表演睇     張晉用叉凌空拮蘋果

佢拮中嘞。

突然有表演睇     張晉用叉凌空拮蘋果

拮住好難食到蘋果。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章