*

upload_article_image

蔡一傑被冒名開社交網帳戶 :「有人用我嘅名義去招搖撞騙」

騙徒手法層出不窮。

蔡一傑有ig又有YouTube頻道,前者經營咗一段日子,共有1143個Po,2萬7千個Followers,從來都話騙徒無處不在,噚日佢就喺ig公佈有人開咗一個假嘅蔡一傑Account,得142個Followers,聽佢點講:「請注意大家要小心,最近有人用我嘅名義去招搖撞騙,可能會攞咗你哋嘅私人電話號碼,又或者騙財,又或者還有其他,大家要提高警覺,因為我啱啱有一個朋友以為是我聯絡佢,所以他和對方傾了很久,你不知道這些匪徒最終的目的是什麼、所以大家要小心不要接任何不明來歷嘅電話,或者交友等等!#提高警覺 #騙騙騸 #報警」

留心啲丨被冒名開ig   蔡一傑有嘢講:「有人用我嘅名義去招搖撞騙」

真嗰個係咁,好多煮食片睇。

咁大家就小心啲,唔好見到明星Follow你就鬆毛鬆翼乜都話晒畀人知。

東奧熱憶起21年前學跳水 蔡一傑展結實肌肉不輸小鮮肉

資料圖片

- 閱讀更多 -

往下看更多文章