*

Lucy發燒缺席學校生日會爆喊 媽咪出扮靚殺手鐧𠱁掂

LuLu真貪靚~

李璨琛的3歲女兒李元元(Lucy)好鍾意返學,之前試着校服時因還未開學已爆喊過一次,今日(24日)Lucy又再爆喊,更被Lucy媽影相兼拍片放到社交網,分享她喊到流出大大滴眼淚的慘樣。Lucy個樣好可憐,Lucy媽解釋:「發燒冇得返學,仲要今日係學校生日會可以着自己裙裙,有人表示好傷心。」不過Lucy媽指囡囡雖然發燒,但精神狀態極度良好,大家不用擔心。

Lucy發燒缺席學校生日會爆喊 媽咪出扮靚殺手鐧𠱁掂囡囡

Lucy前一日仍然好活潑。

Lucy發燒缺席學校生日會爆喊 媽咪出扮靚殺手鐧𠱁掂囡囡

Lucy冇得返學參加生日會,在家中爆喊。

果然Lucy媽好快出手,因為小朋友易喊又易哄,Lucy就被媽咪的殺手鐧弄到即時破涕為笑,Lucy媽寫道:「化妝能治百病#發燒都要化妝㗎 #21世紀化妝治療法」,原來有得化妝,Lucy即嗱嗱聲砌好自己的兒童化妝枱,擺好個陣,而因為發燒不能返學一事,已火速拋諸腦後。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章