*

upload_article_image

因打風停課變失落「元」 Lucy扁晒嘴忍住唔喊

Lucy真係好鐘意返學。

李璨琛的3歲囡囡Lucy同唔少香港人一樣,好鍾意返工,呀!係好鍾意返學。之前因為未開學喊過,又試過因為發燒而請假,又喊,上星期打風因為在星期六,未有影響Lucy返學,可惜昨日(12日)「圓規」殺到,天文台於凌晨時分已發出3號強風信號,下午更轉為8號風球,幼稚園當然一早宣布停課。冇得返學,Lucy雖然冇再喊,但表情掩蓋不住失落感,而且放颱風假又不能出街,更加sad。

Lucy因打風停課頓變失落「元」 表情勁Sad忍住唔喊

收到停課消息,Lucy頓變失落「元」。

Lucy因打風停課頓變失落「元」 表情勁Sad忍住唔喊

Lucy早前發燒請了一日假,已經好傷心。

Lucy因打風停課頓變失落「元」 表情勁Sad忍住唔喊

8月中時,Lucy試完校服才發現未開學,梗係喊!

- 閱讀更多 -

往下看更多文章