*

upload_article_image

孖蘇志威拍寵物產品廣告 劉小慧爆女兒唔想入娛圈

  蘇志威與太太劉小慧帶同愛犬「Scooby」和愛貓「豹豹」為寵物產品拍廣告,提到早前與細女蘇靖珺(Ina)參加節目《思家大戰》,事後網民大讚Ina靚女似龔嘉欣,至於會否入娛樂圈?小慧表示不會阻止囡囡入行,但Ina暫時未有興趣。
  近年轉型成為KOL的劉小慧,早前與蘇志威及愛犬「Scooby」和愛貓「豹豹」為寵物產品拍廣告,她坦言以前拍廣告為錢,但現在會用完產品後才會介紹給網民。首次與寵物拍廣告的小慧,笑言不擔心寵物百厭,不過自從帶Scooby回家後,令到「豹豹」和另一隻貓「波波」不喜歡,「豹豹」還會呷醋在牀上大便表達不滿。她說:「因為蘇志威成日睇住Scooby,豹豹每次睇到個畫面就覺得似同Scooby『依泣』緊。」劉小慧笑言兩個女兒不會因父母愛錫寵物而呷醋,反而因自小有寵物陪伴成長,也會愛錫寵物當作家人。
  提到早前帶細女蘇靖珺(Ina)參加節目《思家大戰》被網民大讚靚女似龔嘉欣。小慧說:「佢好在意,因為仲箍緊牙。我唔會阻止佢入行,但佢無興趣,佢對服裝設計有興趣多啲。」她又指大女蘇君蕎性格內斂對娛樂圈沒有興趣,現在於日本學整甜品,明年3至4月返港,並打算在不同餅店工作吸收經驗。

- 閱讀更多 -