*

upload_article_image

素人慘被歌手前男友狠飛 《造星II》Eagle被指嫌疑最大

事後Eagle已經喺IG澄清咗。

ViuTV節目《晚吹- 戀講嘢》昨晚(16日)嘉賓Wai Wai於節目上大爆,男友在入行簽約唱片公司後,就慢慢疏遠她,感情無疾而終,引起網民熱烈討論其男友的身份。其實節目中Wai Wai已經提出了不少線索,指男友是創作型歌手,亦都擅長畫畫,她更稱男友屬實力派歌手,因此被主持郭嘉駿(193)笑稱對方不是靚仔,而193亦爆響口表示認識Wai Wai的男友。而Wai更加碼爆料指,男方的新歌有寫明是寫給前女友,將關係形容為曲終人散。

相關影片可以按以下畫面觀看:

影片連結:https://www.youtube.com/watch?v=tEvONQfBRdk

- 閱讀更多 -

往下看更多文章