*

upload_article_image

賭王何鴻燊長房次女申增兩遺產管理人

賭王何鴻燊去年中逝世後,其家族遺產分配爭議備受矚目,長房次女何超賢、么女何超雄、二房長女何超瓊以及「十姑娘」何婉琪兒子何東舜銘,早前已先後向高等法院遺產承辦處呈交知會備忘。何超賢昨申請加入兩名管理人,聯同原訂的兩名管理人,作為共同管理賭王遺產的遺產管理人,以顧全顏面。何超瓊反駁指原有安排屬大多數家人意願,除長房外盡皆同意,法庭應該加以考慮。庭上披露何鴻燊生前並無訂立遺囑,長房稱遺產約涉款一百一十億元,惟二房則指遺產只有十七億二千萬元,雙方說法相差逾九十二億元。原訟庭法官陳嘉信聽畢陳詞後需時考慮,押後裁決。據悉,何東舜銘昨亦派律師到庭聽審,預計日後或掀何家爭產序幕。

何鴻燊。資料圖片

賭王何鴻燊家族共有四房人,四房共生育了十七名子女,包括六名兒子和十一名女兒。其中長房包括元配黎婉華(二〇〇四年卒)、長女何超英(二〇一四年卒)、長子何猷光(一九八一年卒)、次女何超賢、么女何超雄;何超英女兒蕭玫錚、何猷光女兒何家華及何家文、何超賢兒子何家榮及女兒何家晴。本案另涉及的何超瓊則為二房太太藍瓊纓長女。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章