*

upload_article_image

Lucy師奶Look嚇親阿媽 網民:潮流會因佢而起

自小喜歡扮靚!

李璨琛(Sam)的3歲囡囡李元元(Lucy)向來貪靚,經常在家中不是開化妝舞會,便穿上公主裙扮靚靚。昨日(2日)Lucy又有新造型示人,見她身上穿開胸冷衫,下身就以長襪包着白色睡褲,再襯對一吋高閃閃的高踭鞋,完全是走在潮流的尖端。Lucy着住高踭鞋通屋走,行得非常自信,不過Lucy媽就對囡囡的一身打扮直言好核突,又指似師奶仔。

Lucy冷衫襯長襪包睡褲踩高踭鞋  師奶Look嚇到阿媽醒晒

Lucy的大媽Look大家點睇?

Lucy冷衫襯長襪包睡褲踩高踭鞋  師奶Look嚇到阿媽醒晒

Lucy着住一吋高閃閃的高踭鞋全屋走。

Lucy媽寫道:「阿女阿女你知唔知喺好多人心目中李阿媽係一個型女嚟㗎(係呀阿媽自己咁諗)你着到咁,你叫我情何以堪啊 #一出廳見到佢着到咁 #真係成個人醒晒 #李大媽 #拳頭緊扼(握) #點解要咁着呀BB」,不少網民留言大讚Lucy好潮:「潮流會因佢而起」、「識襯一定係長襪包睡褲配高踭鞋」、更有人叫Lucy媽:「教佢唱倒轉地球啦!」

- 閱讀更多 -

往下看更多文章