*

upload_article_image

B女靚馬——連連有盈繼續贏

  第七場二班泥地千二米。今場我揀「禪勝寶駒」做馬膽,皆因佢連番跑泥地一哩都有好成績,證明場地適合發揮,上仗初上二班亦取得獎金,近況不用懷疑。今場縮程跑短途可賺級數,對手實力亦唔算突出,所以我對佢好有信心。同場我揀埋「銀紙」同「嘉應精英」做配腳。
  第八場三班一千米。呢場我鍾意「連連有盈」,佢上仗初出贏得好靚,走來大把在手。近期晨課見佢狀態再進一步,賽前又有試閘,新勝馬繼續大力做工夫,明顯今場會再拼搏,唔排除可以打疊再贏,只要發揮出上仗水準,今場應該無敵手。今場配腳我會揀「蟲草成名」同「精彩勇士」。
B女

往下看更多文章