*

upload_article_image

大仔愛流同巨乳後母好老友 窪塚洋介一家四口周圍玩

大時大節都會一家人慶祝

41歲的日本型男演員窪塚洋介有一子一女,跟前妻小Non所生的17歲大仔愛流(Airu)一直跟窪塚住,但難得地大仔同巨乳後母PINKY好老友,一家四口一齊去旅行又會一齊去主題公園,最難得大時大節或者愛流生日,窪塚一家同前妻都會聚埋一齊慶祝,明顯窪塚同前妻分開時分得非常和平。

窪塚洋介一家人去主題公園玩。

阿哥及爸爸一齊拖住2歲妹妹AMATO。

Pinky在城煲前留影。

愛流及妹妹。

早前一家去沖繩旅遊。

出不到國但都大把地方可以玩。

愛流好錫妹妹。

今年愛流生日,窪塚又邀請埋前妻一齊慶祝囝囝17歲牛一。

今日Pinky上載一家四口遊主題公園的相到IG,戴了米奇老鼠頭箍的愛流陪兩歲妹妹AMATO玩,又會同爸爸一齊拖住妹妹四圍行,雖然同父異母,但愛流同妹妹及巨乳後母關係好好。