*

upload_article_image

行超市见到老友劲兴奋 汤盈盈吹水劲多表情

倾劲都唔完~

44岁嘅汤盈盈做咗妈妈之后无晒之前啲邪气,仲可爱咗。日前傍晚,着咗条烂牛嘅盈盈去铜锣湾行超市,因为见到佢已经系畀完钱,只知买咗一袋嘢,重点系佢见到朋友,佢好开心系咁吹水,然后佢好多表情,又皱眉又瞪眼又单眼咁,好搞笑。

汤盈盈同朋友吹水好多表情,呢个瞪眼好得意。

讲到单晒眼嘅盈盈好可爱。

盈盈同朋友揽揽再Bye Bye。

盈盈一手推车一手揿电话。