Skip to Content Facebook Feature Image

鍾嘉欣湊三子女會胡杏兒一家五口 大梳化坐滿人子女陣容好龐大

娛圈事

鍾嘉欣湊三子女會胡杏兒一家五口  大梳化坐滿人子女陣容好龐大
娛圈事

娛圈事

鍾嘉欣湊三子女會胡杏兒一家五口 大梳化坐滿人子女陣容好龐大

2023年05月03日 12:22 最後更新:12:54

現年38歲的鍾嘉欣2015年嫁脊醫老公Jeremy Leung,返回加拿大溫哥華定居,婚後專心相夫教子,先後誕下兩女一子,細女Anika Linda Leung去年10月底出世,目前剛剛好半歲大,肥嘟嘟勁可愛。最近鍾嘉欣湊三個子女返港,早前出席楊茜堯(前名楊怡)囡囡的生日會,又湊子女到迪士尼樂園玩,行程忙碌又充實。5月2日鍾嘉欣再貼新相,見她與好友胡杏兒聚會,鍾嘉欣的三個子女,加上胡杏兒的三個囝囝,陣容好龐大!

鍾嘉欣2015年嫁脊醫老公Jeremy Leung,2016年初才在加拿補擺喜酒。

鍾嘉欣2015年嫁脊醫老公Jeremy Leung,2016年初才在加拿補擺喜酒。

鍾嘉欣去年4月宣佈陀第3胎,10月誕下囡囡紫琳。

鍾嘉欣去年4月宣佈陀第3胎,10月誕下囡囡紫琳。

由一家四口變成一家五口。

由一家四口變成一家五口。

鍾嘉欣去年10月誕下細女Anika。

鍾嘉欣去年10月誕下細女Anika。

鍾嘉欣新年將Ankia扮成兔仔在IG拜年。

鍾嘉欣新年將Ankia扮成兔仔在IG拜年。

2012年曾經合作《耀舞長安》。

2012年曾經合作《耀舞長安》。

2012年曾經合作《耀舞長安》。

2012年曾經合作《耀舞長安》。

2013年曾經一同到韓國拍TVB節目。

2013年曾經一同到韓國拍TVB節目。

2013年曾經一同到韓國拍TVB節目。

2013年曾經一同到韓國拍TVB節目。

2017年曾經一齊出席新年活動。

2017年曾經一齊出席新年活動。

鍾嘉欣2019年返港時,也有帶大女與二仔與胡杏兒和她的大仔聚會。

鍾嘉欣2019年返港時,也有帶大女與二仔與胡杏兒和她的大仔聚會。

鍾嘉欣最近回港不斷相約以前的TVB花旦好友聚會,先帶着囡囡參加楊茜堯囡囡「小珍珠」的生日會,之後又與昔日「處女黨」好姊妹李亞男一同湊小朋友遊海洋公園。2日鍾嘉欣再在IG貼出,湊住三個小朋友與胡杏兒一家五口聚會的照片,鍾嘉欣的6歲大女Kelly、4歲二仔Jared與剛滿半歲的細女Anika,與胡杏兒的5歲大仔大仔Brendan、3歲二仔Ryan和上月剛滿2歲的細仔Liam,總共六個小朋友、兩個大人逼滿梳化。難怪連鍾嘉欣也留言寫上:「Full House(全院滿座)。」相中見六個小朋友都精靈活潑,鍾嘉欣的大女Kelly還雙手放在下巴前扮花留影,相當可愛。而兩個靚媽當然都完美凍齡,依然好省鏡!

更多相片
鍾嘉欣2015年嫁脊醫老公Jeremy Leung,2016年初才在加拿補擺喜酒。

現年38歲的鍾嘉欣2015年嫁脊醫老公Jeremy Leung,返回加拿大溫哥華定居,婚後專心相夫教子,先後誕下兩女一子,細女Anika Linda Leung去年10月底出世,目前剛剛好半歲大,肥嘟嘟勁可愛。最近鍾嘉欣湊三個子女返港,早前出席楊茜堯(前名楊怡)囡囡的生日會,又湊子女到迪士尼樂園玩,行程忙碌又充實。5月2日鍾嘉欣再貼新相,見她與好友胡杏兒聚會,鍾嘉欣的三個子女,加上胡杏兒的三個囝囝,陣容好龐大!

鍾嘉欣去年4月宣佈陀第3胎,10月誕下囡囡紫琳。

鍾嘉欣去年4月宣佈陀第3胎,10月誕下囡囡紫琳。

由一家四口變成一家五口。

由一家四口變成一家五口。

鍾嘉欣去年10月誕下細女Anika。

鍾嘉欣去年10月誕下細女Anika。

鍾嘉欣新年將Ankia扮成兔仔在IG拜年。

鍾嘉欣新年將Ankia扮成兔仔在IG拜年。

2012年曾經合作《耀舞長安》。

2012年曾經合作《耀舞長安》。

2012年曾經合作《耀舞長安》。

2012年曾經合作《耀舞長安》。

2013年曾經一同到韓國拍TVB節目。

2013年曾經一同到韓國拍TVB節目。

2013年曾經一同到韓國拍TVB節目。

2013年曾經一同到韓國拍TVB節目。

2017年曾經一齊出席新年活動。

2017年曾經一齊出席新年活動。

鍾嘉欣2019年返港時,也有帶大女與二仔與胡杏兒和她的大仔聚會。

鍾嘉欣2019年返港時,也有帶大女與二仔與胡杏兒和她的大仔聚會。

鍾嘉欣貼出與胡杏兒的歡聚相,子女陣容好龐大!

鍾嘉欣最近回港不斷相約以前的TVB花旦好友聚會,先帶着囡囡參加楊茜堯囡囡「小珍珠」的生日會,之後又與昔日「處女黨」好姊妹李亞男一同湊小朋友遊海洋公園。2日鍾嘉欣再在IG貼出,湊住三個小朋友與胡杏兒一家五口聚會的照片,鍾嘉欣的6歲大女Kelly、4歲二仔Jared與剛滿半歲的細女Anika,與胡杏兒的5歲大仔大仔Brendan、3歲二仔Ryan和上月剛滿2歲的細仔Liam,總共六個小朋友、兩個大人逼滿梳化。難怪連鍾嘉欣也留言寫上:「Full House(全院滿座)。」相中見六個小朋友都精靈活潑,鍾嘉欣的大女Kelly還雙手放在下巴前扮花留影,相當可愛。而兩個靚媽當然都完美凍齡,依然好省鏡!

鍾嘉欣大女Kelly與胡杏兒大仔Brendan。

鍾嘉欣大女Kelly與胡杏兒大仔Brendan。

鍾嘉欣二仔Jared與胡杏兒二仔Ryan。

鍾嘉欣二仔Jared與胡杏兒二仔Ryan。

鍾嘉欣細女Anika與胡杏兒細仔Liam。

鍾嘉欣細女Anika與胡杏兒細仔Liam。

全院滿座,胡杏兒家中的大梳化也坐滿人!

全院滿座,胡杏兒家中的大梳化也坐滿人!

鍾嘉欣最近返港頻頻與TVB的好友見面,早前帶住兩個囡囡參加楊茜堯女兒的生日會。

鍾嘉欣最近返港頻頻與TVB的好友見面,早前帶住兩個囡囡參加楊茜堯女兒的生日會。

鍾嘉欣最近返港頻頻與TVB的好友見面,早前帶住兩個囡囡參加楊茜堯女兒的生日會。

鍾嘉欣最近返港頻頻與TVB的好友見面,早前帶住兩個囡囡參加楊茜堯女兒的生日會。

鍾嘉欣更一打三,湊住三個小朋友遊迪士尼樂園!

鍾嘉欣更一打三,湊住三個小朋友遊迪士尼樂園!

鍾嘉欣更一打三,湊住三個小朋友遊迪士尼樂園!

鍾嘉欣更一打三,湊住三個小朋友遊迪士尼樂園!

之後鍾嘉欣又被網民野生補獲,與李亞男一同湊仔女遊海洋公園。

之後鍾嘉欣又被網民野生補獲,與李亞男一同湊仔女遊海洋公園。

之後鍾嘉欣又被網民野生補獲,與李亞男一同湊仔女遊海洋公園。

之後鍾嘉欣又被網民野生補獲,與李亞男一同湊仔女遊海洋公園。

胡杏兒與李乘德2015年12月結婚,先後誕下三個得意囝囝。

胡杏兒與李乘德2015年12月結婚,先後誕下三個得意囝囝。

胡杏兒與李乘德2015年12月結婚,先後誕下三個得意囝囝。

胡杏兒與李乘德2015年12月結婚,先後誕下三個得意囝囝。

胡杏兒經常將3個囝囝裝扮成不同主題,吸引不少網民關注!

胡杏兒經常將3個囝囝裝扮成不同主題,吸引不少網民關注!

胡杏兒經常將3個囝囝裝扮成不同主題,吸引不少網民關注!

胡杏兒經常將3個囝囝裝扮成不同主題,吸引不少網民關注!

胡杏兒與老公經常湊住3個囝囝,一家五口周圍玩。

胡杏兒與老公經常湊住3個囝囝,一家五口周圍玩。

胡杏兒與老公經常湊住3個囝囝,一家五口周圍玩。

胡杏兒與老公經常湊住3個囝囝,一家五口周圍玩。

胡杏兒與鍾嘉欣是TVB同期花旦,兩人原來也是好友!

胡杏兒與鍾嘉欣是TVB同期花旦,兩人原來也是好友!

胡杏兒與鍾嘉欣是TVB同期花旦,兩人原來也是好友!

胡杏兒與鍾嘉欣是TVB同期花旦,兩人原來也是好友!

竟然吸引到王君馨想生3個!

身為媽媽的兩人好友楊怡也留言說:「唉吖,我都好想加入吖!」已經生了兩個的雨僑也留言說:「真係好Full呀😍」同為「處女黨」的好姊妹王君馨已英文留言笑說:「你哋好cute啊!搞到我都想生三個BB!」結果引來胡杏兒老公留言笑說:「唔好啊!OK,講笑!生啦!之後先向我大叫。」其他網民見到畫面亦覺得好感動:「成個畫面好熱鬧,係青春係回憶,睇到好感動呀!」、「長大後可以拍一部《家好月圓》了,齊人了。」還有網民笑說可以再找陳豪及陳茵媺、鄭嘉穎及陳凱琳兩對夫婦合照:「搵埋陳豪、鄭家穎,咁就有一打小朋友一齊影相啦!」

有人笑說可以找鄭嘉穎、陳豪兩家人,剛好儲夠一打小朋友!

有人笑說可以找鄭嘉穎、陳豪兩家人,剛好儲夠一打小朋友!

鄭嘉穎與陳凱琳四年抱三!

鄭嘉穎與陳凱琳四年抱三!

陳豪與陳茵媺亦有三個小朋友!

陳豪與陳茵媺亦有三個小朋友!

鍾嘉欣湊三子女會胡杏兒一家五口「全院滿座」 網民提議搵埋鄭嘉穎陳豪兩家儲夠一打小朋友

鍾嘉欣湊三子女會胡杏兒一家五口「全院滿座」 網民提議搵埋鄭嘉穎陳豪兩家儲夠一打小朋友

鍾嘉欣貼出與胡杏兒的歡聚相,子女陣容好龐大!

鍾嘉欣貼出與胡杏兒的歡聚相,子女陣容好龐大!

鍾嘉欣大女Kelly與胡杏兒大仔Brendan。

鍾嘉欣大女Kelly與胡杏兒大仔Brendan。

鍾嘉欣二仔Jared與胡杏兒二仔Ryan。

鍾嘉欣二仔Jared與胡杏兒二仔Ryan。

鍾嘉欣細女Anika與胡杏兒細仔Liam。

鍾嘉欣細女Anika與胡杏兒細仔Liam。

全院滿座,胡杏兒家中的大梳化也坐滿人!

全院滿座,胡杏兒家中的大梳化也坐滿人!

鍾嘉欣最近返港頻頻與TVB的好友見面,早前帶住兩個囡囡參加楊茜堯女兒的生日會。

鍾嘉欣最近返港頻頻與TVB的好友見面,早前帶住兩個囡囡參加楊茜堯女兒的生日會。

鍾嘉欣最近返港頻頻與TVB的好友見面,早前帶住兩個囡囡參加楊茜堯女兒的生日會。

鍾嘉欣最近返港頻頻與TVB的好友見面,早前帶住兩個囡囡參加楊茜堯女兒的生日會。

鍾嘉欣更一打三,湊住三個小朋友遊迪士尼樂園!

鍾嘉欣更一打三,湊住三個小朋友遊迪士尼樂園!

鍾嘉欣更一打三,湊住三個小朋友遊迪士尼樂園!

鍾嘉欣更一打三,湊住三個小朋友遊迪士尼樂園!

之後鍾嘉欣又被網民野生補獲,與李亞男一同湊仔女遊海洋公園。

之後鍾嘉欣又被網民野生補獲,與李亞男一同湊仔女遊海洋公園。

之後鍾嘉欣又被網民野生補獲,與李亞男一同湊仔女遊海洋公園。

之後鍾嘉欣又被網民野生補獲,與李亞男一同湊仔女遊海洋公園。

胡杏兒與李乘德2015年12月結婚,先後誕下三個得意囝囝。

胡杏兒與李乘德2015年12月結婚,先後誕下三個得意囝囝。

胡杏兒與李乘德2015年12月結婚,先後誕下三個得意囝囝。

胡杏兒與李乘德2015年12月結婚,先後誕下三個得意囝囝。

胡杏兒經常將3個囝囝裝扮成不同主題,吸引不少網民關注!

胡杏兒經常將3個囝囝裝扮成不同主題,吸引不少網民關注!

胡杏兒經常將3個囝囝裝扮成不同主題,吸引不少網民關注!

胡杏兒經常將3個囝囝裝扮成不同主題,吸引不少網民關注!

胡杏兒與老公經常湊住3個囝囝,一家五口周圍玩。

胡杏兒與老公經常湊住3個囝囝,一家五口周圍玩。

胡杏兒與老公經常湊住3個囝囝,一家五口周圍玩。

胡杏兒與老公經常湊住3個囝囝,一家五口周圍玩。

胡杏兒與鍾嘉欣是TVB同期花旦,兩人原來也是好友!

胡杏兒與鍾嘉欣是TVB同期花旦,兩人原來也是好友!

胡杏兒與鍾嘉欣是TVB同期花旦,兩人原來也是好友!

胡杏兒與鍾嘉欣是TVB同期花旦,兩人原來也是好友!

身為媽媽的兩人好友楊怡也留言說:「唉吖,我都好想加入吖!」已經生了兩個的雨僑也留言說:「真係好Full呀😍」同為「處女黨」的好姊妹王君馨已英文留言笑說:「你哋好cute啊!搞到我都想生三個BB!」結果引來胡杏兒老公留言笑說:「唔好啊!OK,講笑!生啦!之後先向我大叫。」其他網民見到畫面亦覺得好感動:「成個畫面好熱鬧,係青春係回憶,睇到好感動呀!」、「長大後可以拍一部《家好月圓》了,齊人了。」還有網民笑說可以再找陳豪及陳茵媺、鄭嘉穎及陳凱琳兩對夫婦合照:「搵埋陳豪、鄭家穎,咁就有一打小朋友一齊影相啦!」

竟然吸引到王君馨想生3個!

竟然吸引到王君馨想生3個!

有人笑說可以找鄭嘉穎、陳豪兩家人,剛好儲夠一打小朋友!

有人笑說可以找鄭嘉穎、陳豪兩家人,剛好儲夠一打小朋友!

鄭嘉穎與陳凱琳四年抱三!

鄭嘉穎與陳凱琳四年抱三!

陳豪與陳茵媺亦有三個小朋友!

陳豪與陳茵媺亦有三個小朋友!

鍾嘉欣湊三子女會胡杏兒一家五口「全院滿座」 網民提議搵埋鄭嘉穎陳豪兩家儲夠一打小朋友

鍾嘉欣湊三子女會胡杏兒一家五口「全院滿座」 網民提議搵埋鄭嘉穎陳豪兩家儲夠一打小朋友

Tags:

JerJeremy

關注一下過去24小時娛圈事Top 5熱話。

莊思敏回應JPEX事件堅稱無犯法 已交律師處理保留追究網民影響聲譽權利

捲入JPEX事件的莊思敏首度回應事,她透露今個星期會回港,但確實日子不方便傳透露。問到有沒有收到警方通知需要協助調查有關JPEX事件?她表示已全交由律師處理,詳情不方便透露,待她回港搞清楚再向大家交待。問及家人會否擔心她受事件影響,莊思敏就表示不想事件再發酵下去,所以拒絕回答。

▼詳情點擊圖片查看或按連結

57歲李若彤神態體態永遠保持最佳狀態 網民感歎:不愧是凍齡女神!

「最美小龍女」李若彤現年已經57歲,但是一直保養得宜,更有「凍齡美魔女」的稱呼,狀態完全不輸年輕女明星。為了保持最佳狀態,李若彤單只會去健身房鍛煉,更會控制飲食,非常自律!近日,李若彤在機場現身,真實的外貌和身材令唔少網民感到吃驚,感歎她不愧是凍齡女神!

▼詳情點擊圖片查看或按連結

胡杏兒和老公上海享受二人世界 素顏便服出鏡現老態網民反讚自然

李乘德post了兩公婆到中餐館品嚐奢華蟹粉麵,以及在上海外灘散步的照片。李乘德以英文寫道:「奴隸丈夫。雖然我必須承認,她同我在外灘走了一萬五千步爆汗,然後又帶我去呢間令人難以置信嘅蟹麵店,而且自己都唔食嘢(佢話減緊肥,不關我事架)我已經很耐無嚟呢度,呢度依家充滿活力,擠滿人和燈光燿目的建築。上海確實是一個特別的地方。」

▼詳情點擊圖片查看或按連結

51歲朱茵維園拍外景生圖流出 面色暗啞眼袋突出顏值大跌WATTS

朱茵當年紫霞仙子一角,仍是很多戲迷心中的經典。朱茵成為人妻人母後甚少參與幕前演出,近年囡囡長大,她才復出參與內地綜藝節目。她早前更接拍了ViuTV新劇《反起跑線聯盟2》,日前網民偶遇她在維園為該劇拍外景。網民還把拍到的生圖放上社交網分享。

▼詳情點擊圖片查看或按連結

網民街頭偶遇「新一代新聞女神」 林婷婷罕有性感露心口神情嫵媚

「新一代新聞女神」之稱的無綫主播林婷婷(Jacky),自今年地鐵除下口罩爆紅後便廣獲網民追捧,早前在「世紀暴雨」惡劣的環境下,仍然到黃大仙做採訪且處變不驚,表現得相當淡定,更獲網民封為「絕種清純美女」。成為女神的她出街都會受到關注,早前有網民在街頭偶遇林婷婷,更曬出其出街look獲得關注。

▼詳情點擊圖片查看或按連結

你 或 有 興 趣 的 文 章