Skip to Content Facebook Feature Image

汪明荃羅家英名牌情侶裝出動 曾豪使廿二萬買高訂做戰衣

娛圈事

汪明荃羅家英名牌情侶裝出動 曾豪使廿二萬買高訂做戰衣
娛圈事

娛圈事

汪明荃羅家英名牌情侶裝出動 曾豪使廿二萬買高訂做戰衣

2023年05月12日 21:45 最後更新:21:58

現年75歲的汪明荃最近與老公羅家英去馬來西亞雲頂登台,在機場巧遇林子祥,見到汪明荃與老公身穿Gucci運動服情侶裝相當sweet,汪明荃在IG貼相留言:「今日坐機去雲頂登台,在飛機上碰見阿Lam,他也去馬來西亞表演,很好,通關之後,大家都多了工作,good!」李施嬅都留言大讚:「Liza姐,有會唔會太有型呢」其實入行已經57年的汪明荃時至今日都是潮流指標,而且最愛Gucci!

羅家英與汪明荃一直都好恩愛,還經常着情侶裝現身。

羅家英與汪明荃一直都好恩愛,還經常着情侶裝現身。

羅家英與汪明荃一直都好恩愛,還經常着情侶裝現身。

羅家英與汪明荃一直都好恩愛,還經常着情侶裝現身。

羅家英與汪明荃一直都好恩愛,還經常着情侶裝現身。

羅家英與汪明荃一直都好恩愛,還經常着情侶裝現身。

今次羅家英與汪明荃去登台,又再出動GUCCI情侶裝。

今次羅家英與汪明荃去登台,又再出動GUCCI情侶裝。

還在機場的Gucci打卡。

還在機場的Gucci打卡。

其實早在2021年兩人已着住同一件衫去睇林作與鍾培生的拳賽。

其實早在2021年兩人已着住同一件衫去睇林作與鍾培生的拳賽。

其實早在2021年兩人已着住同一件衫去睇林作與鍾培生的拳賽。

其實早在2021年兩人已着住同一件衫去睇林作與鍾培生的拳賽。

間中亦會見到兩人分別着上身外套或下身運動服單獨現身,雖然是名牌,但一樣着足幾年,絕不浪費!

間中亦會見到兩人分別着上身外套或下身運動服單獨現身,雖然是名牌,但一樣着足幾年,絕不浪費!

間中亦會見到兩人分別着上身外套或下身運動服單獨現身,雖然是名牌,但一樣着足幾年,絕不浪費!

間中亦會見到兩人分別着上身外套或下身運動服單獨現身,雖然是名牌,但一樣着足幾年,絕不浪費!

間中亦會見到兩人分別着上身外套或下身運動服單獨現身,雖然是名牌,但一樣着足幾年,絕不浪費!

間中亦會見到兩人分別着上身外套或下身運動服單獨現身,雖然是名牌,但一樣着足幾年,絕不浪費!

汪明荃在2017年舉行「50週年The Timeless演唱會」更豪花22萬買Gucci當季高訂系列作戰衣。

汪明荃在2017年舉行「50週年The Timeless演唱會」更豪花22萬買Gucci當季高訂系列作戰衣。

2020年無綫台慶活動,汪明荃着上Gucci高定旗袍出場。

2020年無綫台慶活動,汪明荃着上Gucci高定旗袍出場。

2020年無綫台慶活動,汪明荃着上Gucci高定旗袍出場。

2020年無綫台慶活動,汪明荃着上Gucci高定旗袍出場。

竟然與范冰冰撞衫。

竟然與范冰冰撞衫。

早前出席馬場活動,成身都係Gucci!

早前出席馬場活動,成身都係Gucci!

早前出席馬場活動,成身都係Gucci!

早前出席馬場活動,成身都係Gucci!

汪明荃的日常服裝都經常出現Gucci!

汪明荃的日常服裝都經常出現Gucci!

着埋Gucci去Gucci寫揮春。

着埋Gucci去Gucci寫揮春。

着埋Gucci去Gucci寫揮春。

着埋Gucci去Gucci寫揮春。

汪明荃不時在IG大晒日常相,其實已經不難見到她不時身穿Gucci現身,今次與羅家英的情侶裝,其實早在2021年兩人已着住同一件衫去睇林作與鍾培生的拳賽,間中亦會見到兩人分別着上身外套或下身運動服單獨現身,雖然是名牌,但一樣着足幾年,絕不浪費!

更多相片
羅家英與汪明荃一直都好恩愛,還經常着情侶裝現身。

現年75歲的汪明荃最近與老公羅家英去馬來西亞雲頂登台,在機場巧遇林子祥,見到汪明荃與老公身穿Gucci運動服情侶裝相當sweet,汪明荃在IG貼相留言:「今日坐機去雲頂登台,在飛機上碰見阿Lam,他也去馬來西亞表演,很好,通關之後,大家都多了工作,good!」李施嬅都留言大讚:「Liza姐,有會唔會太有型呢」其實入行已經57年的汪明荃時至今日都是潮流指標,而且最愛Gucci!

羅家英與汪明荃一直都好恩愛,還經常着情侶裝現身。

羅家英與汪明荃一直都好恩愛,還經常着情侶裝現身。

羅家英與汪明荃一直都好恩愛,還經常着情侶裝現身。

羅家英與汪明荃一直都好恩愛,還經常着情侶裝現身。

今次羅家英與汪明荃去登台,又再出動GUCCI情侶裝。

今次羅家英與汪明荃去登台,又再出動GUCCI情侶裝。

還在機場的Gucci打卡。

還在機場的Gucci打卡。

其實早在2021年兩人已着住同一件衫去睇林作與鍾培生的拳賽。

其實早在2021年兩人已着住同一件衫去睇林作與鍾培生的拳賽。

其實早在2021年兩人已着住同一件衫去睇林作與鍾培生的拳賽。

其實早在2021年兩人已着住同一件衫去睇林作與鍾培生的拳賽。

間中亦會見到兩人分別着上身外套或下身運動服單獨現身,雖然是名牌,但一樣着足幾年,絕不浪費!

間中亦會見到兩人分別着上身外套或下身運動服單獨現身,雖然是名牌,但一樣着足幾年,絕不浪費!

間中亦會見到兩人分別着上身外套或下身運動服單獨現身,雖然是名牌,但一樣着足幾年,絕不浪費!

間中亦會見到兩人分別着上身外套或下身運動服單獨現身,雖然是名牌,但一樣着足幾年,絕不浪費!

間中亦會見到兩人分別着上身外套或下身運動服單獨現身,雖然是名牌,但一樣着足幾年,絕不浪費!

間中亦會見到兩人分別着上身外套或下身運動服單獨現身,雖然是名牌,但一樣着足幾年,絕不浪費!

汪明荃在2017年舉行「50週年The Timeless演唱會」更豪花22萬買Gucci當季高訂系列作戰衣。

汪明荃在2017年舉行「50週年The Timeless演唱會」更豪花22萬買Gucci當季高訂系列作戰衣。

2020年無綫台慶活動,汪明荃着上Gucci高定旗袍出場。

2020年無綫台慶活動,汪明荃着上Gucci高定旗袍出場。

2020年無綫台慶活動,汪明荃着上Gucci高定旗袍出場。

2020年無綫台慶活動,汪明荃着上Gucci高定旗袍出場。

竟然與范冰冰撞衫。

竟然與范冰冰撞衫。

早前出席馬場活動,成身都係Gucci!

早前出席馬場活動,成身都係Gucci!

早前出席馬場活動,成身都係Gucci!

早前出席馬場活動,成身都係Gucci!

汪明荃的日常服裝都經常出現Gucci!

汪明荃的日常服裝都經常出現Gucci!

着埋Gucci去Gucci寫揮春。

着埋Gucci去Gucci寫揮春。

着埋Gucci去Gucci寫揮春。

着埋Gucci去Gucci寫揮春。

呢件冷衫都成日見!

汪明荃不時在IG大晒日常相,其實已經不難見到她不時身穿Gucci現身,今次與羅家英的情侶裝,其實早在2021年兩人已着住同一件衫去睇林作與鍾培生的拳賽,間中亦會見到兩人分別着上身外套或下身運動服單獨現身,雖然是名牌,但一樣着足幾年,絕不浪費!

呢件冷衫都成日見!

呢件冷衫都成日見!

羅家英都熱愛Gucci!

羅家英都熱愛Gucci!

戴埋Gucci頸巾賀老婆。

戴埋Gucci頸巾賀老婆。

呢個Gucci Look好少女!

呢個Gucci Look好少女!

呢個Gucci Look好少女!

呢個Gucci Look好少女!

呢個Gucci Look好少女!

呢個Gucci Look好少女!

仲有另一件Gucci運動衫。

仲有另一件Gucci運動衫。

呢張相邊度有Gucci,答案係對鞋!

呢張相邊度有Gucci,答案係對鞋!

Gucci tee當然唔少得。

Gucci tee當然唔少得。

另一件Gucci Tee。

另一件Gucci Tee。

大晒Gucci!

大晒Gucci!

好有女王氣勢!

好有女王氣勢!

贏潮人徐濠瀠!

贏潮人徐濠瀠!

好有童心。

好有童心。

呢個Gucci手袋夠莊重,汪明荃經常帶着出活動。

呢個Gucci手袋夠莊重,汪明荃經常帶着出活動。

Gucci絲巾當頭巾!

Gucci絲巾當頭巾!

Gucci絲巾當頭巾!

Gucci絲巾當頭巾!

汪明荃今次身上的青綠色小包包,是出自三宅一生(Issey Miyake)。

汪明荃在2017年舉行「50週年The Timeless演唱會」更豪花22萬買Gucci當季高訂系列作戰衣,甚有女王氣勢,大受好評。2020年無綫台慶活動,汪明荃着上Gucci高定旗袍出場,竟然與范冰冰撞衫,兩人展現不同女王風貌。除Gucci外,汪明荃亦熱愛三宅一生(Issey Miyake),今次與羅家英着情侶裝,所襯的青綠色小包包就是出自三宅一生,汪明荃平常在IG亦經常大晒Issey Miyake服飾,出現次數不亞於Gucci!

過往已經多次出場!

過往已經多次出場!

呢款三宅一生BAO BAO袋潮人必備。

呢款三宅一生BAO BAO袋潮人必備。

汪明荃經常着三宅一生服飾現身。

汪明荃經常着三宅一生服飾現身。

感覺好有童心。

感覺好有童心。

工作上都有獲得Issey Miyake贊助。

工作上都有獲得Issey Miyake贊助。

工作上都有獲得Issey Miyake贊助。

工作上都有獲得Issey Miyake贊助。

工作上都有獲得Issey Miyake贊助。

工作上都有獲得Issey Miyake贊助。

工作上都有獲得Issey Miyake贊助。

工作上都有獲得Issey Miyake贊助。

​ Edit media 工作上都有獲得Issey Miyake贊助。 ​

​ Edit media 工作上都有獲得Issey Miyake贊助。 ​

平常都會着三宅一生。

平常都會着三宅一生。

呢件衫都好常見。

呢件衫都好常見。

潮到爆!

潮到爆!

潮到爆!

潮到爆!

三宅一生呢條裙,相信唔係個個carry到。

三宅一生呢條裙,相信唔係個個carry到。

經常着三宅一生出活動。

經常着三宅一生出活動。

同羅家英都有三宅一生情侶裝!

同羅家英都有三宅一生情侶裝!

同羅家英都有三宅一生情侶裝!

同羅家英都有三宅一生情侶裝!

着住三宅一生騷Gucci。

着住三宅一生騷Gucci。

成日都着三宅一生錄節目。

成日都着三宅一生錄節目。

成日都着三宅一生錄節目。

成日都着三宅一生錄節目。

呢頂帽相信都好少人carry到,但阿姐型到爆!

呢頂帽相信都好少人carry到,但阿姐型到爆!

呢頂帽相信都好少人carry到,但阿姐型到爆!

呢頂帽相信都好少人carry到,但阿姐型到爆!

汪明荃都有晒LV。

汪明荃都有晒LV。

帽同項巾一套出場!

帽同項巾一套出場!

LV牛仔裝都間中有出現。

LV牛仔裝都間中有出現。

LV牛仔裝都間中有出現。

LV牛仔裝都間中有出現。

新年戴紅噹噹的Fendi頸巾。

新年戴紅噹噹的Fendi頸巾。

呢件唔係出自Gucci,而係意大利名牌Pucci。

呢件唔係出自Gucci,而係意大利名牌Pucci。

呢件唔係出自Gucci,而係意大利名牌Pucci。

呢件唔係出自Gucci,而係意大利名牌Pucci。

呢件阿姐成日着的七彩大褸,是Dries Van Noten出品。

呢件阿姐成日着的七彩大褸,是Dries Van Noten出品。

呢件阿姐成日着的七彩大褸,是Dries Van Noten出品。

呢件阿姐成日着的七彩大褸,是Dries Van Noten出品。

呢件阿姐成日着的七彩大褸,是Dries Van Noten出品。

呢件阿姐成日着的七彩大褸,是Dries Van Noten出品。

呢件背心都係Dries Van Noten。

呢件背心都係Dries Van Noten。

呢件背心都係Dries Van Noten。

呢件背心都係Dries Van Noten。

呢件冷衫都成日見!

呢件冷衫都成日見!

呢件冷衫都成日見!

呢件冷衫都成日見!

羅家英都熱愛Gucci!

羅家英都熱愛Gucci!

戴埋Gucci頸巾賀老婆。

戴埋Gucci頸巾賀老婆。

呢個Gucci Look好少女!

呢個Gucci Look好少女!

呢個Gucci Look好少女!

呢個Gucci Look好少女!

呢個Gucci Look好少女!

呢個Gucci Look好少女!

仲有另一件Gucci運動衫。

仲有另一件Gucci運動衫。

呢張相邊度有Gucci,答案係對鞋!

呢張相邊度有Gucci,答案係對鞋!

Gucci tee當然唔少得。

Gucci tee當然唔少得。

另一件Gucci Tee。

另一件Gucci Tee。

大晒Gucci!

大晒Gucci!

好有女王氣勢!

好有女王氣勢!

贏潮人徐濠瀠!

贏潮人徐濠瀠!

好有童心。

好有童心。

呢個Gucci手袋夠莊重,汪明荃經常帶着出活動。

呢個Gucci手袋夠莊重,汪明荃經常帶着出活動。

Gucci絲巾當頭巾!

Gucci絲巾當頭巾!

Gucci絲巾當頭巾!

Gucci絲巾當頭巾!

汪明荃在2017年舉行「50週年The Timeless演唱會」更豪花22萬買Gucci當季高訂系列作戰衣,甚有女王氣勢,大受好評。2020年無綫台慶活動,汪明荃着上Gucci高定旗袍出場,竟然與范冰冰撞衫,兩人展現不同女王風貌。除Gucci外,汪明荃亦熱愛三宅一生(Issey Miyake),今次與羅家英着情侶裝,所襯的青綠色小包包就是出自三宅一生,汪明荃平常在IG亦經常大晒Issey Miyake服飾,出現次數不亞於Gucci!

汪明荃今次身上的青綠色小包包,是出自三宅一生(Issey Miyake)。

汪明荃今次身上的青綠色小包包,是出自三宅一生(Issey Miyake)。

過往已經多次出場!

過往已經多次出場!

呢款三宅一生BAO BAO袋潮人必備。

呢款三宅一生BAO BAO袋潮人必備。

汪明荃經常着三宅一生服飾現身。

汪明荃經常着三宅一生服飾現身。

感覺好有童心。

感覺好有童心。

工作上都有獲得Issey Miyake贊助。

工作上都有獲得Issey Miyake贊助。

工作上都有獲得Issey Miyake贊助。

工作上都有獲得Issey Miyake贊助。

工作上都有獲得Issey Miyake贊助。

工作上都有獲得Issey Miyake贊助。

工作上都有獲得Issey Miyake贊助。

工作上都有獲得Issey Miyake贊助。

​ Edit media 工作上都有獲得Issey Miyake贊助。 ​

​ Edit media 工作上都有獲得Issey Miyake贊助。 ​

平常都會着三宅一生。

平常都會着三宅一生。

呢件衫都好常見。

呢件衫都好常見。

潮到爆!

潮到爆!

潮到爆!

潮到爆!

三宅一生呢條裙,相信唔係個個carry到。

三宅一生呢條裙,相信唔係個個carry到。

經常着三宅一生出活動。

經常着三宅一生出活動。

同羅家英都有三宅一生情侶裝!

同羅家英都有三宅一生情侶裝!

同羅家英都有三宅一生情侶裝!

同羅家英都有三宅一生情侶裝!

着住三宅一生騷Gucci。

着住三宅一生騷Gucci。

成日都着三宅一生錄節目。

成日都着三宅一生錄節目。

成日都着三宅一生錄節目。

成日都着三宅一生錄節目。

呢頂帽相信都好少人carry到,但阿姐型到爆!

呢頂帽相信都好少人carry到,但阿姐型到爆!

呢頂帽相信都好少人carry到,但阿姐型到爆!

呢頂帽相信都好少人carry到,但阿姐型到爆!

汪明荃都有晒LV。

汪明荃都有晒LV。

帽同項巾一套出場!

帽同項巾一套出場!

LV牛仔裝都間中有出現。

LV牛仔裝都間中有出現。

LV牛仔裝都間中有出現。

LV牛仔裝都間中有出現。

新年戴紅噹噹的Fendi頸巾。

新年戴紅噹噹的Fendi頸巾。

呢件唔係出自Gucci,而係意大利名牌Pucci。

呢件唔係出自Gucci,而係意大利名牌Pucci。

呢件唔係出自Gucci,而係意大利名牌Pucci。

呢件唔係出自Gucci,而係意大利名牌Pucci。

呢件阿姐成日着的七彩大褸,是Dries Van Noten出品。

呢件阿姐成日着的七彩大褸,是Dries Van Noten出品。

呢件阿姐成日着的七彩大褸,是Dries Van Noten出品。

呢件阿姐成日着的七彩大褸,是Dries Van Noten出品。

呢件阿姐成日着的七彩大褸,是Dries Van Noten出品。

呢件阿姐成日着的七彩大褸,是Dries Van Noten出品。

呢件背心都係Dries Van Noten。

呢件背心都係Dries Van Noten。

呢件背心都係Dries Van Noten。

呢件背心都係Dries Van Noten。

關注一下過去24小時娛圈事Top 5熱話。

首搭高鐵上廣州考察三日 汪明荃大熱天著長袖大褸四圍打卡

現年76歲的汪明荃(阿姐)近日節目多多,日前完成了一連兩場的「情牽煇黃經曲演唱會」後,近日就坐高鐵北上廣州參加丁新豹博士的「廣州歷史文化考察三天團」,並開心的在社交平分享,但她的衣著打扮就引起網民熱議!

▼詳情點擊圖片查看或按連結

鄧萃雯凌晨發長文提及《巾幗4》 稱等了四年但失望很大

TVB在上月宣佈和內地影視公司共同推出四套劇集後引起網民熱議,《巾幗梟雄4》(暫名《巾幗梟雄之懸崖》)女主角的人選更是議論紛紛。不少網民都希望見到兩位主角黎耀祥和鄧萃雯能再續前緣,共同出演。然而,22日有消息稱《巾幗4》的女主角將由胡定欣出演,大多網民感到失望。27號凌晨,鄧萃雯發長文對此事做出回應,提到沒參演《巾幗4》失望很大。

▼詳情點擊圖片查看或按連結

「亞視一姐」薛影儀疑遭無限期雪藏 AMM發聲明譴責行為越界:保留採取一切法律行動

現年39歲的 「亞視一姐」薛影儀(阿儀),近日有被公司及經理人林寶玉直指誤交「損友」,矛頭直指其圈中好姊妹黃榕,阿儀不甘好友受到網民指責,先後多次發文及拍片為黃榕平反,自言沒有被對方帶壞,更大讚黄榕是個好人。阿儀連日來在IG怒轟林寶玉「佢性格、脾氣、行為唔好」,更留言:「寶玉呢種人好X街!」引起網民嘩然。其經理人公司AMM今日(9月28日)發出聲明指將會無限期雪藏阿儀,兼保留採取法律權利。

▼詳情點擊圖片查看或按連結

42歲薛凱琪低胸大露背Look「嚇窒」關智斌 網民震驚:禾稈冚大珍珠

薛凱琪(Fiona)近年主力在內地發展,並憑綜藝節目《乘風破浪3》而人氣急升。雖然她已經42歲,但長着一張娃娃臉,加上保養得宜,容貌和身材都尤如少女般,令不少人非常羡慕。近日出度活動時,性感的打扮不但令同場的關智斌「震驚」,網民亦相當驚訝!

▼詳情點擊圖片查看或按連結

甄妮激動留言質疑好友被設局 暗指早在7年前李玟就已經提離婚

天后甄妮近月頻頻出post,多次為已故好友李玟(Coco)發聲,在28日更透露自己又夢到李玟,並透露出李玟離婚內幕,「無助由第一次提出離婚,早己7年了,男人一跪女人就簽不下手!從此惡病才上身」,暗指早在7年前李玟就已經提離婚。

▼詳情點擊圖片查看或按連結

你 或 有 興 趣 的 文 章