*

upload_article_image

《東張西望》揭灣仔眼鏡黑店 扣留原鏡框焗客人就範

該眼鏡黑店早已臭名遠播!

2月1日《東張西望》收到有觀眾「王先生」報料,灣仔某眼鏡店以免費洗眼鏡作招倈,拉客入店後扣起原眼鏡,並趁機推銷新眼鏡,唔放低錢都不能取回自己用緊的眼鏡。攝製隊進行街訪,發現不少街坊都知疑似「黑店」是指那一間,表示已開業多年,似乎眼鏡店的銷售手發已在區內好聞名。

東張西望丨灣仔「黑店」7分鐘開單逼客配眼鏡   扣留原鏡框疲勞轟炸就範

《東張西望》收到有觀眾報料,指灣仔某眼鏡店疑似劏客。

東張西望丨灣仔「黑店」7分鐘開單逼客配眼鏡   扣留原鏡框疲勞轟炸就範

從外國返港的「王先生」早前途經該店,被職員截停帶入店內,聲稱可為他提供免費洗眼鏡及調較好鼻托。

東張西望丨灣仔「黑店」7分鐘開單逼客配眼鏡   扣留原鏡框疲勞轟炸就範

怎料報料觀眾王先生入店後,就被職員連環推銷,要他配眼鏡。

東張西望丨灣仔「黑店」7分鐘開單逼客配眼鏡   扣留原鏡框疲勞轟炸就範

職員取走王先生的眼鏡入了一間房,就開始出招轟炸,但遲遲不交還他一直使用的眼鏡。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章